Cold water cage(واترجتهای قفسی آب سرد)

طراحی قدرتمند قفسی واترجتها این اجازه را می دهد که دستگاه با امنیت کامل توسط جرثقیل جابه جا شود.

HD 13/35-4 Cage

با فشاری تا 350bar برای حذف سخت ترین آلودگی ها موثر است.طراحی قفس برای محافظت و امنیت در حمل با جرثقیل می باشد.

HD 9/50-4 Cage

با فشاری تا 500bar برای حذف سخت ترین آلودگی ها موثر است.طراحی قفس برای محافظت و امنیت در حمل با جرثقیل می باشد.