AP class (کلاس AP)

یک جاروبرقی قدرتمند برای جمع آوری آلودگی های تر و خشک

NT 25/1 Ap

این جاروبرقی تک موتور با عملکرد قوی و صدای کم می باشد. با حجم مخزن 25 لیتر می باشد

NT 35/1 Ap

این جاروبرقی تک موتور با عملکرد قوی و صدای کم می باشد.