Tact class (کلاس Tact)

این سری جاروبرقی برای استفاده بدون توقف و قدرت مکش بالا می باشد.

NT 45/1 Tact

جاروبررقی دستی و قدرتمند که به فیلتر خودکار تمیزکننده مجهز شده است.