Special Class(کلاس ویژه)

برای از بین بردن آلودگی های سرسخت و مکانهایی که دسترسی به آن سخت است مناسب می باشد.

HD 10/16-4 Cage EX

کارشر به عنوان بزرگترین تولید کننده دستگاه های فشار قوی در جهان است که یک مدل جدید که در برابر انفجار ایمن می باشد را معرفی می کند این واترجت در مکانهای خطرناک استفاده می شود.